Archív noviniek príbuzných k „projekt”

Prírodoveda

Projekty zo školení IKT v práci učiteľa k predmetu Prírodoveda

Hudobná výchova

Projekty zo školení IKT v práci učiteľa k predmetu Hudobná výchova

Zemepis

Projekty zo školení IKT v práci učiteľa k predmetom Zemepis a Geografia

Výtvarná výchova

Projekty zo školení IKT v práci učiteľa k predmetu Výtvarná výchova

Slovenský jazyk a literatúra

Projekty zo školení IKT v práci učiteľa k predmetu Slovenský jazyk a literatúra

Prvouka

Projekty zo školení IKT v práci učiteľa k predmetu Prvouka

Prírodopis

Projekty zo školení IKT v práci učiteľa k predmetom Prírodopis a Prírodoveda

Pracovné vyučovanie

Projekty zo školení IKT v práci učiteľa k predmetu Pracovné vyučovanie

Nemčina

Projekty zo školení IKT v práci učiteľa k predmetu Nemecký jazyk

Náboženstvo

Projekty zo školení IKT v práci učiteľa k predmetu Náboženská výchova