IKT v práci učiteľa

Spoločnosť mc.edu, s.r.o. zrealizovala v rokoch 2004-2006 projekt školení “Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia informačno-komunikačných technológií v práci učiteľa – Projekt informatizácie regionálneho školstva”.

Projekt bol realizovaný v spolupráci s Asociáciou projektu Infovek ako zmluvným partnerom na základe výsledkov verejnej súťaže MŠ SR.

V rámci projektu bolo v rokoch 2005 a 2006 na školiacich centrách Infoveku vyškolených viac ako 53tisíc učiteľov zo základných a stredných škôl, zapojených do projektu informatizácie regionálneho školstva, a to tak učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov, ako aj odborných predmetov.

Školenia boli zamerané na oblasť základov práce s informačnými a komunikačnými technológiami a ich využití v práci učiteľa na školách a školských zariadeniach registrovaných v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR zapojených do projektu informatizácie regionálneho školstva.

Učitelia, preškolení v projekte, by mali byť po absolvovaní školenia schopní aktívne a efektívne aplikovať informačné a komunikačné technológie vo vyučovaní, podieľať sa na zmene metód a foriem vzdelávania s podporou IKT a zvádzať do vyučovania nové projektové a konštruktivistické postupy s podporou IKT, ktoré významne zmenia tradičné vyučovanie na moderné vyučovanie, kde žiak preberá aktívnu spoluzodpovednosť na procese vzdelávania a kde učiteľ aj žiak získavajú nové kompetencie v procese učenia sa a vyučovania a nové komunikačné schopnosti.

Každý absolvent školenia získal

  • základné zručnosti práce s multimediálnym PC,
  • zručnosti v ovládaní základných periférnych zariadení (tlačiareň, tablet, skener),
  • zručnosti práce s multimediálnymi CD.

Cieľovou skupinou pre projekt školení “Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia informačno-komunikačných technológií v práci učiteľa – Projekt informatizácie regionálneho školstva” boli všetci učitelia základných a stredných škôl v SR, zapojených do Projektu informatizácie regionálneho školstva.

Školenia boli určené tak učiteľom všeobecnovzdelávacích predmetov, ako aj odborných predmetov.

Každý absolvent školenia by mal byť schopný v procese vyučovania

  • používať základy práce s operačným systémom MS Windows,
  • používať základy práce s profesionálnym balíkom MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
  • využívať multimediálne edukačné CD, dodané na školu v edukačnom balíku,
  • používať základy práce s grafickým editorom,
  • používať základy práce s internetom, využívať jeho základné služby (e-mail, web, vyhľadávanie na internete),
  • používať nové komunikačné technológie (chat, NetMeeting),
  • samostatne si pripraviť vzdelávacie materiály v podobe PowerPointových prezentácií.

Samotné školenia boli zamerané na zvládnutie práce s IKT a ukážky a prípravu konkrétnych aplikácií IKT do vyučovania jednotlivých predmetov. Časová dotácia jedného školenia bola 36 šesťdesiatminútových hodín. Školenia prebiehali prostredníctvom klasických foriem a metód prezenčného štúdia v školiacich centrách. Počas školenia pracoval každý účastník sám na “svojom” pridelenom počítači.