Cieľové skupiny

Projekt školení “Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia informačno-komunikačných technológií v práci učiteľa – Projekt informatizácie regionálneho školstva” bol určený všetkým učiteľom zo základných a stredných škôl, zapojených do projektu informatizácie regionálneho školstva, a to tak učiteľom všeobecnovzdelávacích predmetov, ako aj odborných predmetov.

Rozšírenie cieľovej skupiny v roku 2006

Školenia boli spočiatku primárne určené učiteľom základných a stredných škôl. Na školeniach v roku 2006 boli však akceptované aj prihlášky

 • majstrov odborného výcviku,
 • asistentov učiteľov,
 • konzultantov a vychovávateľov,
 • rómskych asistentov,
 • katechétov a farárov, ktorí pôsobia na školách,
 • učiacich dôchodcov,
 • vychovávateľky v družine,
 • učiteľky toho času na materskej dovolenke,
 • učiteľov na skrátený úväzok,
 • vychovávateľov s rôznou podobou úväzku,
 • učiteľov v 0. ročníku ZŠ,
 • učiteľov pôsobiacich v strediskách praktického vyučovania,
 • špeciálnych pedagógov

…avšak vždy iba zo škôl zapojených do Projektu informatizácie regionálneho školstva.