Osnova školení

Nasledujúci sylabus opisuje základný obsah, na ktorý bol pripravený štandard a metodika základnej informačnej gramotnosti pre každého učiteľa ZŠ a SŠ. Študijná látka, ktorá tvorila náplň vzdelávania, bola organizačne členená do nasledujúcich tematicky zameraných kapitol:

Základy práce s PC a operačným systémom Windows, správa súborov

 • Základné pojmy informačných technológií
 • Prvky pracovnej plochy
 • Priečinková štruktúra dát
 • Vlastnosti objektov
 • Možnosti priečinku
 • Kôš a jeho význam
 • Ovládacie panely
 • Tlačiarne
 • Zálohovanie súborov
 • Sieť, lokálne počítače, servery
 • Ovládanie periférnych zariadení (tlačiareň, skener…)

Základy práce s MS Office

Práca s textovým editorom MS Word

 • Základné pojmy
 • Práca s dokumentom, prehľadávanie textu
 • Formátovanie a úprava textu
 • Práca s tabuľkou
 • Vkladanie prvkov do dokumentu
 • Prezeranie dokumentu, kontrola pravopisu
 • WordArt, automatické tvary, tlač

Práca s tabuľkovým kalkulátorom MS Excel

 • Základná práca so súborom
 • Zadávanie a oprava dát
 • Zlučovanie, formátovanie buniek
 • Funkcie, grafické objekty v tabuľkách a grafoch
 • Graf
 • Práca s dátami v tvare zoznamu

Práca s prezentačným programom PowerPoint

 • Tvorba prezentácie
 • Grafická úprava prezentácie
 • Definovanie akcií
 • Odkazy na súbory a do siete Internet

Práca s internetom a jeho službami

 • Webová stránka, hypertext, adresy na Internete, služby Internetu
 • Internet Explorer – práca s odkazmi, tlačidlá Späť, Dopredu, Stop
 • Programy pre vyhľadávanie súborov, obrázkov, adries
 • Pridanie webovej stránky medzi OBĽÚBENÉ POLOŽKY a jej odstránenie
 • HISTÓRIA prehliadaných stránok
 • Práca s obsahom webovej stránky: uloženie stránky, obrázku, tlač, prenos textu a obrázku do textového a grafického editora
 • Vyhľadávanie webových stránok podľa kľúčového slova
 • E–mail, vytvorenie e–mail adries, práca s prílohami
 • Ďalšie služby: Chat, NetMeeting

Aplikácie IKT do predmetov

 • Využívanie IKT vo vyučovaní prírodovedných predmetov na ZŠ a SŠ (Cabri Geometria, Imagine, Logo Motion, ChemWin, multimediálne CD ROM – praktické ukážky a cvičenia)
 • Využívanie IKT vo vyučovaní humanitných predmetov na ZŠ a SŠ (multimediálne CD ROM – praktické ukážky a cvičenia)
 • Aplikácie pre interdisciplinárne využitie vo vyučovaní – projektové vyučovanie (ukážky projektov)

Nová škola s IKT

 • Nové technológie vzdelávania s využitím IKT – vyhľadávanie informačných zdrojov do predmetu pomocou internetu
 • Zmena metód a foriem vyučovania – prednáška s konkrétnymi ukážkami vyučovacieho procesu s podporou IKT v zahraničí a u nás
 • Prezentácia konkrétnych ukážok aplikácie IKT vo výučbe (študenti učia študentov, národné a medzinárodné projekty, telekonferencie…)

Vypracovanie a obhajoba záverečného projektu

 • Príprava projektu – obsah, získavanie materiálov z internetu, edukačných CD ROM, skenovanie, príprava digitálnych fotografií, video sekvencií a i. – forma samostatnej práce a konzultácií a doplnkových cvičení s lektormi (práca s digitálnym fotoaparátom, tvorba grafiky, videí a pod.), spracovanie projektu do PowerPoint prezentácie alebo webovej stránky
 • Obhajoba projektu – 20 min a odborná diskusia k projektu s účastníkmi a lektormi

Bezpečnosť a legálne aspekty využívania počítačov

 • Zásady bezpečnosti používania počítača a práce v počítačovej sieti, výber hesla
 • Bezpečnosť zverejnenia osobných údajov
 • Autorský zákon, duševné vlastníctvo, legálne používanie softvéru