Literatúra

Počas školení boli používané študijné materiály, ktoré vznikli počas predchádzajúcich rokov realizácie školení v rámci projektu Infovek. Ako študijné a pracovné materiály boli priebežne používané i výstupné záverečné projekty školení lektorov. Všetky študijné materiály sú orientované najmä pre potreby samotných účastníkov školení. Cieľom študijných materiálov je prezentovať konkrétne príklady aplikácií IKT do vyučovania na ZŠ a SŠ, prezentovať projekty zamerané na využitie IKT vo vyučovaní, realizované doma a v zahraničí. Zároveň obsahujú aj nové pedagogicko-psychologické postupy pri zavádzaní IKT do vyučovania a sú cenným zdrojom konkrétnych webových adries, odkazujúcich na konkrétne aplikácie IKT do jednotlivých predmetov na internete.